Interpolacja online (interpolacja liniowa)

Usługi online >Interpolacja online (interpolacja liniowa)
x1
f(x1)
xN
f(xN)
?
x2
f(x2)
Рассчитать
1/2, -3/4, 5/7
1.52 !Uwaga "." nie "," (nie tak 1,52)
sqrt(4), sqrt(4/3)
sin(1), cos(1), tan(1), atan(1)
pow(3, 2) = 3*3
(3/4 + sqrt(5/7)) * pow(2, 4)

Serwis interpolacji online (interpolacja liniowa) pomoże wyliczyć przybliżoną wartość funkcji zmiennej pośredniczącej, mając dostępną wartość funkcji przy zmiennej mniejszej i większej koniecznej.


Interpolacja - (z łacińskiego interpolatio - zmiana, adaptacja), w matematyce i statyce to sposób wyliczenia pośredniej wartości funkcji mając jako dane kilka wartości tej funkcji. Przykład: Dla funkcji f(x), są znane wartości funkcji f(x) w punktach x0 i x2, inerpolacja pomoże znależć wartość f(x1) pod warunkiem, że x1 zawiera się w przedziale x0 - x2. Jeżeli x1 leży poza przedziałem (x0, x2), interpolacja nie pomoże, należy w takim przypadku posłużyć się "ekstrapolacją", Aby otrzymać wynik dla funkcji z dwiema zmiennymi należy posłużyć się "podwójną interpolacją".

600015.5 interpolacja online  przykład obliczenia interpolacji 
6378 ?
800019.2

Tą metodę często nazywają "interpolacja liniowa", dzięki niej można otrzymać 100% dokładny wynik dla równania prostej.